Rialtoadvokater, cvr.nr. 74705316, Falkoner Allé 1, 2000 Frederiksberg, er juridisk ansvarlig (dataansvarlig) i henhold til gældende regler for behandling af personoplysninger på "FORENINGSWEB.RIALTOADVOKATER.DK".

Behandlingen af oplysningerne sker med henblik på at understøtte kommunikationen mellem medlemmer af ejer- og andelsboligforeninger samt gårdlaug og bestyrelser og Rialtoadvokater som administrator. Behandlingen sker herunder med hjemmel bestemmelser i din forenings vedtægt om digital kommunikation.

Behandlingen af personoplysninger begrænses til det, der er nødvendigt for at opfylde formålet, og omfatter navn, adresse, e-mail adresse samt eventuelt telefonnummer.

Rialtoadvokater bestræber sig på at sikre, at oplysningerne til enhver tid er rigtige og ajourførte, og sletter og berigtiger i fornødent omfang urigtige oplysninger.

I det omfang det ikke længere er nødvendigt for opfyldelse af ovenstående formål angående opkrævning m.v. vil oplysningerne blive slettet og/eller anonymiseret, hvilket dog senest sker 10 år efter fraflytning, jf. dansk rets almindelige forældelsesregler. Adgang til "FORENINGSWEB.RIALTOADVOKATER.DK" ophører dog straks ved fraflytning.

Videregivelse af oplysninger sker uden videre i det omfang det er en direkte følge af administrationen af foreningen, og vedligeholdelsen af "FORENINGSWEB.RIALTOADVOKATER.DK" og sker i så fald i henhold til databehandlingsaftaler indgået med de pågældende. Endvidere vil oplysningerne være tilgængelige for bestyrelsen i din forening.

Som registreret har man ret til at få indsigt i sine personoplysninger og andre rettigheder knyttet hertil, så som retten til at få berigtiget urigtige personoplysninger, retten til at få slettet sine personoplysninger og retten til at flytte sine personoplysninger. Rettighederne kan dog være begrænset af andre forhold, og retten til sletning begrænses i det omfang formålet for behandlingen stadig er opfyldt, jf. ovenfor, og i øvrigt kan der ved udnyttelse af indsigtsretten i visse tilfælde blive opkrævet gebyr. Rialtoadvokater anvender i øvrigt ikke personoplysninger til markedsføring, og dine personoplysninger overføres endvidere ikke til lande udenfor EU.

Du kan gøre brug af dine rettigheder i henhold til ovenstående og i øvrigt klage ved henvendelse til adv@rialtoadvokater.dk, med angivelse af ”persondata” i emnefeltet. Klage derudover kan ske til Datatilsynet. Kontaktoplysninger til Datatilsynet findes på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk.